EN | CS | DA | NL | FI | FR | DE | EL | NO | PL | ES | SV | IT

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ NBA ALL-STAR 2017

Επίσημος κανονισμός Η συμμετοχή στη διοργάνωση μπορεί να γίνει μόνο σε ή από τις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Φινλανδία και δεν μπορούν να γίνουν δεκτές συμμετοχές από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Αυτή η Διοργάνωση διέπεται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας.

1. Τρόπος συμμετοχής: Προκριματικοί αγώνες. Για να συμμετέχετε στο «Ευρωπαϊκό Τουρνουά NBA All-Star 2017» («Διοργάνωση»), εσείς («Ιδιοκτήτης ομάδας») και όλα τα μέλη της Ομάδας σας πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που προσδιορίζονται στην Ενότητα 2 παρακάτω και πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα:

(i) Να έχετε πρόσβαση στο:
  1. NBA 2K17 («Παιχνίδι»),
  2. Ένα PlayStation 4, ένα PSN ID και την υπηρεσία PS Plus service και
  3. Έναν λογαριασμό 2K «MyPLAYER» («Λογαριασμός 2K»).
(ii) Ο Ιδιοκτήτης της ομάδας θα χρειαστεί να συνδεθεί στον Λογαριασμό 2K του Ιδιοκτήτη της ομάδας στο NBA 2K17 στο PS4 και να δημιουργήσει μια Ομάδα Pro-Am («Ομάδα») η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και έως το μέγιστο δέκα (10) μέλη ομάδας (το καθένα από τα οποία θα αποτελεί «Μέλος της ομάδας», συμπεριλαμβανομένου του Ιδιοκτήτη της ομάδας).

(iii) Η Ομάδα θα πρέπει να επιτύχει να φθάσει στην κατάσταση Pro ή σε κάποια υψηλότερη κατάσταση, πριν από κάποια Προκριματική αγωνιστική.

(iv) Η Ομάδα, αφού επιτύχει να φθάσει στην κατάσταση Pro ή σε κάποια υψηλότερη κατάσταση, πρέπει να αγωνιστεί, να ολοκληρώσει και να νικήσει («Προκριματική νίκη») τουλάχιστον έναν (1) Προκριματικό αγώνα σε μια Προκριματική αγωνιστική, ως εξής:
  1. Όλοι οι Προκριματικοί αγώνες πρέπει να παίζονται στη λειτουργία Pro-Am, σε τέταρτα των 5 λεπτών, με βαθμό δυσκολίας Superstar και στυλ παιχνιδιού Προσομοίωσης,
  2. Η Ομάδα που παίζει έναν Προκριματικό αγώνα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και έως το μέγιστο πέντε (5) πρόσωπα Μέλη ομάδας, προκειμένου να συμμετέχει, ανά αγώνα (όπου ο κάθε αγώνας αποτελεί «Προκριματικό αγώνα»). Εάν παίζουν λιγότερα από πέντε (5) πρόσωπα Μέλη ομάδας, η Ομάδα θα συμπληρωθεί από παίκτες τεχνητής νοημοσύνης (που δημιουργούνται από υπολογιστή), όπως χρειάζεται. Προκειμένου να είναι Μέλη ομάδας και να παίξουν για την Ομάδα σε Προκριματικό αγώνα, οι παίκτες πρέπει να έχουν εγγραφεί στο ρόστερ της
  3. αντίστοιχης Ομάδας.
  4. Όλες οι Ομάδες που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε Προκριματική αγωνιστική θα αντιστοιχίζονται μία προς μία με ουδέτερους αντιπάλους, για τους Προκριματικούς αγώνες.
Όλες οι Προκριματικές νίκες της Ομάδας/του Ιδιοκτήτη ομάδας θα συμβάλλουν στη βαθμολογία που σημειώνει η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας στον Πίνακα κατάταξης. Η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στον Πίνακα κατάταξης κατά το τέλος κάθε Προκριματικής αγωνιστικής θα είναι ο Νικητής της προκριματικής αγωνιστικής (κατόπιν επιβεβαίωσης) και θα είναι υποψήφια/ος για τον Τελικό της διοργάνωσης.

Οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων επιτρέπεται να παίζουν μόνο ως μία Ομάδα και σε έναν Λογαριασμό 2K και PSN ID ανά Αγωνιστική, αλλά επιτρέπεται να παίζουν πολλαπλούς Προκριματικούς αγώνες σε μια Προκριματική αγωνιστική, ως η ίδια Ομάδα/ο ίδιος Ιδιοκτήτης ομάδας. Οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδας που θα θεωρηθούν ύποπτοι ότι χρησιμοποιούν πολλαπλούς Λογαριασμούς 2K Accounts ή/και PSN ID για να παίζουν ως πολλαπλές Ομάδες σε μία Προκριματική αγωνιστική ενδέχεται να αποκλειστούν. Αν και η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας πρέπει να εγγράψει τουλάχιστον δύο (2) Μέλη ομάδας για να παίξουν σε έναν Προκριματικό αγώνα, μόνο η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας θα θεωρηθεί «εγγεγραμμένος συμμετέχων» και η βαθμολογία του θα καταγράφεται στον Πίνακα κατάταξης και μόνο η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας θα είναι υποψήφιος για να προχωρήσει στον Τελικό της διοργάνωσης. Αν και η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας μπορεί να παίξει με διαφορετικά Μέλη ομάδας σε μια ολόκληρη Προκριματική αγωνιστική, μόνο οι νίκες και η βαθμολογία της Ομάδας/του Ιδιοκτήτη ομάδας στον Πίνακα κατάταξης θα ληφθούν υπ’ όψιν στη Διοργάνωση και μόνο η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας θα προχωρήσει στον Τελικό της διοργάνωσης. Όλες οι πλευρές αυτής της Διοργάνωσης υπόκεινται σε αυτόν τον Επίσημο κανονισμό.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών ή/και προγραμμάτων αυτοματοποιημένης συμμετοχής. Όλες οι συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένου του παιχνιδιού) περιέρχονται στην κύρια και αποκλειστική κυριότητα του Χορηγού και δεν θα αναγνωρίζεται ούτε θα επιστρέφεται απόδειξη παραλαβής. Ο Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για εγγραφές συμμετοχής που θα χαθούν, θα καθυστερήσουν, θα κλαπούν, θα είναι δυσανάγνωστες, ατελείς, άκυρες, ακατάληπτες, θα σταλούν σε λάθος διεύθυνση, θα είναι τεχνικώς αλλοιωμένες ή κατεστραμμένες και θα αποκλειστούν ή για οποιουδήποτε είδους σφάλματα, μηχανικά, ανθρώπινα ή ηλεκτρονικά. Η απόδειξη συμμετοχής δεν θα θεωρείται απόδειξη παραλαβής από τον Χορηγό. Με τη συμμετοχή τους στη Διοργάνωση, οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων και τα Μέλη των ομάδων αποδέχονται πλήρως και άνευ όρων τη δέσμευσή τους από αυτούς τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των κριτών, οι οποίες θα είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές για όλα τα θέματα που αφορούν τη Διοργάνωση.

Ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλα τα ονόματα, τα λογότυπα και τις στολές των Ομάδων στο διαφημιστικό υλικό και στο υλικό μάρκετινγκ και δημοσιεύσεων που χρησιμοποιεί, κατά την πλήρη και αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια. Επιπλέον, ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από μια Ομάδα να αλλάξει το όνομα, το λογότυπο ή/και τη στολή της, εάν αυτό το όνομα, το λογότυπο ή η στολή θεωρηθούν ακατάλληλα ή θα μπορούσαν να παραβιάσουν, μεταξύ άλλων, αλλά χωρίς περιορισμούς, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα δημοσιοποίησης ή προστασίας του απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου, όπως προσδιορίζονται από τον Χορηγό, κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια.

2. Καταλληλότητα. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή μόνο για νόμιμους κατοίκους των χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Φινλανδία, ηλικίας 13 ετών και άνω κατά την ημερομηνία συμμετοχής. Άκυρο όπου απαγορεύεται ή περιορίζεται από τον νόμο. Οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι διευθυντές της 2K Games, Inc. («Χορηγός»), της NBA Properties, Inc., της Εθνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ και των ομάδων-μελών της (συλλογικά «οι Θεσμοί του NBA»), της Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, της Twitch Interactive, Inc., της Valve Corporation (συλλογικά, οι «Εταίροι χορηγοί») και των αντίστοιχων γονεϊκών εταιρειών, των θυγατρικών εταιρειών, των συνεργαζόμενων εταιρειών, των εταίρων, των διαφημιστικών εταιρειών και των εταιρειών προώθησης, των κατασκευαστών ή διανομέων υλικού της Διοργάνωσης και τα άμεσα μέλη των οικογενειών (γονείς, τέκνα, αδέλφια, σύζυγοι) ή οι συγκάτοικοι (είτε είναι συγγενείς είτε όχι) αυτών των υπαλλήλων/στελεχών/διευθυντών, δεν είναι κατάλληλοι για συμμετοχή. Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

3. Προκριματικοί γύροι διοργάνωσης.

Θα υπάρξουν δύο (2) Προκριματικές αγωνιστικές, οι οποίες θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το παρακάτω Χρονοδιάγραμμα διοργάνωσης. Η πρώτη Προκριματική αγωνιστική αρχίζει στις 10 Δεκεμβρίου 2016 στις 4.00 μ.μ. ώρα Γκρήνουιτς (GMT) και λήγει στις 12.00 π.μ. ώρα Γκρήνουιτς (GMT) («Πρώτη προκριματική αγωνιστική») και η δεύτερη Προκριματική αγωνιστική αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου 2016 στις 4.00 μ.μ. ώρα Γκρήνουιτς (GMT) και λήγει στις 12.00 π.μ. ώρα Γκρήνουιτς (GMT) («Πρώτη προκριματική αγωνιστική»). Προκειμένου να προχωρήσει στον Τελικό της διοργάνωσης, η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης της ομάδας πρέπει να έχει την υψηλότερη βαθμολογία στον Πίνακα κατάταξης μιας Προκριματικής αγωνιστικής.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016 4 μ.μ. – 12 π.μ. ώρα Γκρήνουιτς (GMT) Πρώτη προκριματική αγωνιστική
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016 4 μ.μ. – 12 π.μ. ώρα Γκρήνουιτς (GMT) Δεύτερη προκριματική αγωνιστική


ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Την ή γύρω στις 10 Ιανουαρίου 2017 (μη επιβεβαιωμένη ημερομηνία, πρόκειται να επιβεβαιωθεί), 4 μ.μ. – 8 μ.μ. ώρα Γκρήνουιτς (GMT), προγραμματισμένοι να γίνουν ζωντανά στο Λονδίνο, Αγγλία (υπόκειται σε αλλαγή από τον Χορηγό, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια).

4. Βαθμολογία πίνακα κατάταξης κορυφαίων παικτών / Προκριματικοί αγώνες / Νίκες / Ισοπαλίες / Παιχνίδι.

Βαθμολογία πίνακα κατάταξης κορυφαίων παικτών: Οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων θα λαμβάνουν μια βαθμολογία για κάθε Προκριματική νίκη, με βάση έναν συνδυασμό Βαθμολόγησης συμπαικτών, Στατιστικών παιχνιδιού και Σκορ παιχνιδιού. Τα μέλη τεχνητής νοημοσύνης της ομάδας θα συμβάλλουν με μια βαθμολογία μέλους ομάδας C. Όλες οι Προκριματικές νίκες για τις οποίες ο αγώνας θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με αυτόν τον Επίσημο κανονισμό θα μετρά για την τελική βαθμολογία της Ομάδας/του Ιδιοκτήτη ομάδας στον Πίνακα κατάταξης. Κάθε Ομάδα/Ιδιοκτήτης ομάδας θα εμφανίζεται στον Πίνακα κατάταξης μόνο μία φορά ανά Προκριματική αγωνιστική, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Προκριματικών αγωνιστικών τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προκριματικοί αγώνες/νίκες: Όλοι οι Προκριματικοί αγώνες πρέπει να παίζονται στη λειτουργία Pro-Am, σε τέταρτα των 5 λεπτών, με βαθμό δυσκολίας Superstar και στυλ παιχνιδιού Προσομοίωσης. Μόνο οι αγώνες που ξεκινούν και ολοκληρώνονται εντός των προγραμματισμένων ωρών σε μια Προκριματική αγωνιστική θα πληρούν τις προϋποθέσεις ως Προκριματικοί αγώνες. Αφού ξεκινήσει ένας αγώνας, οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων που δεν θα ολοκληρώσουν τον αγώνα θα χρεώνονται με ήττα και θα χάνουν το δικαίωμα να παίξουν πρόσθετους Προκριματικούς αγώνες σε αυτή την Προκριματική αγωνιστική. Η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας που θα καταταχθεί στην 1η θέση κατά τη λήξη της Προκριματικής αγωνιστικής θα προχωρήσει στον Τελικό της διοργάνωσης (κατόπιν επιβεβαίωσης και εφόσον τηρηθεί αυτός ο Κανονισμός).

Τάι μπρέικ: Εάν κάποια Προκριματική αγωνιστική ή ο Τελικός της διοργάνωσης λήξει με ισοπαλία, ο νικητής θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, με την ακόλουθη σειρά (στην έκταση που είναι απαραίτητο):

(i) Συνολικοί βαθμοί αγωνιστικής βαθμολογίας,
(ii) Ελάχιστοι επιτρεπόμενοι βαθμοί αγωνιστικής βαθμολογίας και
(iii) Υψηλότερο ποσοστό σκορ εντός παιχνιδιού.
Παιχνίδι/Αποκλεισμός: Οι Ομάδες μπορούν να αποκλειστούν για τη συγκεκριμένη Προκριματική αγωνιστική εάν ο Χορηγός εντοπίσει ότι η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας και όλα τα Μέλη ομάδας δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα εγκαταλείποντας, τερματίζοντας τη λειτουργία, τερματίζοντας τη σύνδεση στο διαδίκτυο, αποκλειόμενοι λόγω βαθμολόγησης κάποιου συμπαίκτη με F ή λόγω υπερβολικών ποινών. Σαφέστερα, εάν η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας και όλα τα Μέλη της ομάδας αποσυνδεθούν, η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας και όλα τα Μέλη της ομάδας θα αποκλειστούν από τη διοργάνωση και θα χάσουν το δικαίωμα να παίξουν περαιτέρω Προκριματικούς αγώνες εκείνη την Προκριματική αγωνιστική. Με την αποβολή, η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας και όλα τα Μέλη της ομάδας θα χάσουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως Ομάδα/Ιδιοκτήτης ομάδας και Μέλη της ομάδας σε περαιτέρω Προκριματικούς αγώνες εκείνη την Προκριματική αγωνιστική. Στην περίπτωση που η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας και όλα τα Μέλη της ομάδας θα αποσυνδεθούν από τον διακομιστή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ενός Προκριματικού αγώνα, εκείνη η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας θα θεωρηθεί ο ηττημένος του συγκεκριμένου Προκριματικού αγώνα, ανεξάρτητα εάν η αποσύνδεση ήταν εκούσια ή/και αποτελεί σφάλμα της Ομάδας/του Ιδιοκτήτη ομάδας που αποσυνδέθηκε και τα στατιστικά της/του για τον συγκεκριμένο Προκριματικό αγώνα δεν θα μετρήσουν (αν και τα στατιστικά της νικηφόρας Ομάδας θα μετρήσουν για τον συγκεκριμένο Προκριματικό αγώνα) και η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας που αποσυνδέθηκε δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να παίξει περαιτέρω Προκριματικούς αγώνες εκείνη την Προκριματική αγωνιστική.

5. Ειδοποίηση/Επιβεβαίωση ομάδας τελικού: Με την ολοκλήρωση των 2 Προκριματικών αγωνιστικών, ο Χορηγός θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τις Ομάδες/τους Ιδιοκτήτες ομάδων των πέντε κορυφαίων (5) Ομάδων/Ιδιοκτητών ομάδων της κατάταξης για κάθε Προκριματική αγωνιστική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις που παρείχαν οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων κατά την εγγραφή για Λογαριασμό 2K, μέσω μηνυμάτων εντός παιχνιδιού ή/και μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της κονσόλας.

Αυτές οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων θα πρέπει να απαντήσουν στο αίτημα του Χορηγού εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση (εκτός εάν ο Χορηγός έχει ορίσει διαφορετικό χρονικό πλαίσιο) και να παρέχουν στον Χορηγό την τελική λίστα με πέντε (5) Μέλη ομάδας για την Ομάδα τελικού, έως τις 19 Δεκεμβρίου 2016. (Εκτός εάν ο Χορηγός έχει ορίσει διαφορετικό χρονικό πλαίσιο). Ο Ιδιοκτήτης της ομάδας πρέπει να είναι το ένα από τα πέντε (5) μέλη της ομάδας στην Ομάδα τελικού που θα συμμετέχει στον Τελικό της διοργάνωσης. Κάθε Ομάδα τελικού πρέπει να έχει πέντε (5) Μέλη ομάδας, διαθέσιμα να αγωνιστούν στον Τελικό. Αποτελεί υποχρέωση της νικηφόρας Ομάδας/του Ιδιοκτήτη ομάδας να παρέχει στον Χορηγό την τελική λίστα με τα Μέλη ομάδας τελικού, εντός του χρονικού πλαισίου που έχει ορίσει ο Χορηγός. Εάν η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας δεν παρέχει στον Χορηγό την τελική λίστα των Μελών της ομάδας τελικού στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται από τον Χορηγό ή δεν πληροί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αυτόν τον Επίσημο κανονισμό, η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας μπορεί να στερηθεί τη θέση της/του στον Τελικό της διοργάνωσης και ο Χορηγός μπορεί να διαθέσει τη θέση στην Ομάδα/στον Ιδιοκτήτη ομάδας που κατέχει την επόμενη θέση στον Πίνακα κατάταξης της συγκεκριμένης Αγωνιστικής.

Εάν η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας που βρίσκεται στην 1η θέση στον Πίνακα κατάταξης ανταποκριθεί στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται από τον Χορηγό ή δεν πληροί αυτόν τον Επίσημο κανονισμό, η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας μπορεί να στερηθεί τη θέση της/του στον Τελικό της διοργάνωσης και ο Χορηγός μπορεί να διαθέσει τη θέση στην Ομάδα/στον Ιδιοκτήτη ομάδας που κατέχει την επόμενη θέση στον Πίνακα κατάταξης της συγκεκριμένης Αγωνιστικής.

Κατόπιν επιβεβαίωσης από τον Χορηγό και εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα από αυτόν τον Επίσημο κανονισμό, η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας που κατέχει την 1η θέση στον Πίνακα κατάταξης για τη συγκεκριμένη Προκριματική αγωνιστική θα θεωρηθεί επισήμως νικήτρια/νικητής αυτής της Προκριματικής αγωνιστικής («Νικητής αγωνιστικής»). Μια ομάδα μπορεί να είναι Νικήτρια αγωνιστικής μόνο μία φορά. Σε περίπτωση που η ίδια Ομάδα/Ιδιοκτήτης ομάδας αναδειχθεί στην 1η θέση του Πίνακα κατάταξης και για τις δύο Προκριματικές αγωνιστικές, αυτή η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας θα θεωρηθεί νικήτρια/νικητής για την Πρώτη προκριματική αγωνιστική και η επόμενη στην κατάταξη Ομάδα/Ιδιοκτήτης ομάδας από τη δεύτερη Προκριματική αγωνιστική θα είναι η νικήτρια/νικητής της Δεύτερης προκριματικής αγωνιστικής, με την προϋπόθεση πάντα ότι και αυτή η Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας έχει ανταποκριθεί μέσα στο πλαίσιο που υποδεικνύεται από τον Χορηγό και έχει τηρήσει αυτόν τον Επίσημο κανονισμό.

6. Τελικοί διοργάνωσης. Οι νικητές των δύο Αγωνιστικών (ο καθένας «Φιναλίστ») θα προχωρήσουν, μαζί με τα αντίστοιχα Μέλη ομάδων τελικού (το καθένα «Μέλος ομάδας φιναλίστ») στους Τελικούς της διοργάνωσης που θα λάβουν χώρα στο Λονδίνο, Αγγλία, την ή γύρω στις 10 Ιανουαρίου 2017 (υπόκειται σε αλλαγή από τον Χορηγό, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια).

Οι Τελικοί της διοργάνωσης θα διεξαχθούν με μορφή τριών αγώνων αποκλεισμού, όπου όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε λειτουργία Pro-Am, σε τέταρτα των 5 λεπτών, με βαθμό δυσκολίας Superstar και στυλ παιχνιδιού Προσομοίωσης. Η νικήτρια Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας θα αναδειχθεί Πρωταθλήτρια/τής της διοργάνωσης (κατόπιν επιβεβαίωσης και εφόσον τηρηθεί αυτός ο Επίσημος κανονισμός).

Το χρονοδιάγραμμα των Τελικών της διοργάνωσης υπόκειται σε αλλαγές, ακόμα και κατά την προγραμματισμένη ημέρα. Αποτελεί υποχρέωση του κάθε Μέλους ομάδας φιναλίστ να διασφαλίσει ότι το καθένα από τα Μέλη ομάδας φιναλίστ θα είναι διαθέσιμο για επικοινωνία συνεχώς πριν από την ολοκλήρωση του Τελικού της διοργάνωσης και του ταξιδιού επιστροφής αναφορικά με τον Τελικό της διοργάνωσης, προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των Τελικών της διοργάνωσης.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΩΝ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΝΙΚΗΤΕΣ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΘΛΟ.

Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να διενεργήσει ελέγχους υποβάθρου για τους Ιδιοκτήτες και τα Μέλη των ομάδων φιναλίστ. Η μη συμμόρφωση με αυτή την έρευνα ενδέχεται να προκαλέσει τον αποκλεισμό κάποιας ενδεχόμενης Ομάδας/Ιδιοκτήτη ομάδας φιναλίστ ή/και οποιουδήποτε από τα αντίστοιχα Μέλη ομάδας φιναλίστ (όπως ισχύει) και ενδέχεται να καταλήξει στην επιλογή κάποιας εναλλακτικής (χρόνου επιτρέποντος) Ομάδας/Ιδιοκτήτη ομάδας. Ο Χορηγός διατηρεί επίσης το δικαίωμα, κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει κάποιο δυνητικό Ιδιοκτήτη ομάδας φιναλίστ ή/και Μέλος ομάδας φιναλίστ με βάση τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου υποβάθρου, εφόσον ο Χορηγός προσδιορίσει, κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, ότι η εκχώρηση αυτής της προοπτικής σε αυτόν τον δυνητικό Ιδιοκτήτη ομάδας φιναλίστ ή/και Μέλος ομάδας φιναλίστ ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη Διοργάνωση, τον Χορηγό ή/και τους Θεσμούς του NBA. Στους παράγοντες που ενδέχεται να καταλήξουν στον αποκλεισμό ενός Ιδιοκτήτη ομάδα φιναλίστ ή/και κάποιου Μέλους ομάδας φιναλίστ συγκαταλέγονται, χωρίς περιορισμούς, οι καταδίκες για κακούργημα ή πλημμέλημα ή οποιοδήποτε άλλο ποινικό ή αστικό αδίκημα, όπως προσδιορίζεται κατά την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια του Χορηγού ή, εφόσον ο Χορηγός ορίσει, κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, ότι η εκχώρηση κάποιου επάθλου στο άτομο αυτό ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τη Διοργάνωση, τον Χορηγό ή/και τους Θεσμούς του NBA.

7. Ομάδες τελικού: Αφού μια Ομάδα/ένας Ιδιοκτήτης ομάδες θεωρηθεί ότι είναι Νικήτρια/τής/Φιναλίστ μιας Αγωνιστικής, το ρόστερ της Ομάδας (συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των αξιολογήσεων των παικτών, της εμφάνισης, των προωθητικών χαρακτηριστικών, των σημάτων και των άλλων αναγνωριστικών που έχει εφαρμόσει το κάθε Μέλος ομάδας φιναλίστ στον MyPLAYER του) και τα στοιχεία αναγνώρισης της Ομάδας θα κλειδωθούν για τους Τελικούς της διοργάνωσης.

Εάν ο Ιδιοκτήτης της νικήτριας ομάδας της Αγωνιστικής δεν είναι διαθέσιμος για τους Τελικούς της διοργάνωσης, μπορεί να στερηθεί τη θέση του στον Τελικό της διοργάνωσης και η θέση μπορεί να διατεθεί στην Ομάδα/στον Ιδιοκτήτη ομάδας που κατέχει την επόμενη θέση στον Πίνακα κατάταξης της συγκεκριμένης Προκριματικής αγωνιστικής (χρόνου επιτρέποντος). Εάν, αφού διατεθεί στον Χορηγό η τελική λίστα των πέντε (5) Μελών ομάδας για την Ομάδα φιναλίστ, οποιοδήποτε από τα 5 καταδεικνυόμενα Μέλη ομάδας φιναλίστ δεν είναι διαθέσιμο για τους Τελικούς της διοργάνωσης, μπορεί να στερηθεί τη θέση του στον Τελικό της διοργάνωσης και η θέση μπορεί να διατεθεί στην Ομάδα/στον Ιδιοκτήτη ομάδας που κατέχει την επόμενη θέση στον Πίνακα κατάταξης της συγκεκριμένης Προκριματικής αγωνιστικής (χρόνου επιτρέποντος). Οι αποφάσεις αντικατάστασης με βάση τους αποκλεισμούς θα ληφθούν από τον Χορηγό κατά την πλήρη και αποκλειστική του ευχέρεια.

8. Παιχνίδι διοργάνωσης. Οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων και όλα τα αντίστοιχα Μέλη ομάδων πρέπει να τηρούν αυστηρά όλες τις οδηγίες παιχνιδιού και αυτόν τον Επίσημο κανονισμό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού.

Οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων και όλα τα αντίστοιχα Μέλη ομάδων πρέπει να υιοθετούν αθλητική συμπεριφορά, να συμπεριφέρονται φιλικά και ευγενικά σε όλους τους διαγωνιζόμενους και σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού. Οι Ομάδες/Ιδιοκτήτες ομάδων και όλα τα αντίστοιχα Μέλη ομάδων που υιοθετούν αντιαθλητική, ταραχοποιό, ενοχλητική, επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά ή παραβιάζουν οποιονδήποτε κανόνα, αποκτούν καταχρηστικό πλεονέκτημα κατά τη συμμετοχή στη Διοργάνωση ή αποκτούν κατάσταση νικητή μετερχόμενοι απάτης, θα αποκλειστούν, κατά την αποκλειστική ευχέρεια του Χορηγού. Ο Χορηγός θα ερμηνεύει αυτούς τους Κανονισμούς και θα επιλύει οποιεσδήποτε διαφωνίες, αντικρουόμενες αξιώσεις ή ασάφειες αναφορικά με τον Κανονισμό ή τη Διοργάνωση και οι αποφάσεις του Χορηγού αναφορικά με αυτές τις διαφωνίες θα είναι οριστικές. Ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποια Ομάδα/Ιδιοκτήτη ομάδας ή σε οποιοδήποτε Μέλος ομάδας να συμμετέχει σε οποιαδήποτε φάση της Διοργάνωσης ή να κερδίσει κάποιο έπαθλο εφόσον, κατά τη δική του αποκλειστική ευχέρεια, ο Χορηγός προσδιορίσει ότι η προαναφερθείσα Ομάδα/ο Ιδιοκτήτης ομάδας ή και το αντίστοιχο Μέλος ομάδας επιχειρεί να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία της Διοργάνωσης με απάτη, χάκινγκ, παραπλάνηση ή οποιαδήποτε άλλη μη νόμιμη πρακτική παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προγραμμάτων αυτοματοποιημένης ταχείας εγγραφής συμμετοχής) ή έχει την πρόθεση να ενοχλήσει, να κακομεταχειριστεί, να απειλήσει ή να παρενοχλήσει άλλους παίκτες ή τους εκπροσώπους του Χορηγού.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα κάποιου Προκριματικού αγώνα έχει αναφερθεί ως λανθασμένο, είτε εξαιτίας ενός τεχνικού σφάλματος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είτε εξαιτίας της παραβίασης του λογισμικού ή του εξοπλισμού του παιχνιδιού από τους παίκτες με σκοπό να επέμβουν με χειρισμούς στους βαθμούς ή τη βαθμολογία που αναφέρονται, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, τους βαθμούς ή τη βαθμολογία της Προκριματικής διοργάνωσης που έχει αναφερθεί λανθασμένα, ώστε να εκφράζει τη σωστή βαθμολογία ή/και να αποκλείσει όποια Ομάδα/Ιδιοκτήτη ομάδας ή/και Μέλη της ομάδας επεμβαίνουν στο παιχνίδι, παραβιάζοντας τον παρόντα Κανονισμό.

9. Έπαθλα διοργάνωσης. Τα Μέλη των ομάδων φιναλίστ και των δύο Ομάδων φιναλίστ (συλλογικά, οι «Νικητές φιναλίστ») θα λάβουν ένα ταξίδι στους Τελικούς της διοργάνωσης («Έπαθλο διοργάνωσης») το οποίο αποτελείται, τουλάχιστον, από ένα ταξίδι για τρεις (3) ημέρες/τρεις (3) νύχτες στο Λονδίνο, Αγγλία (υπόκειται σε αλλαγή από τον Χορηγό κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια) για την ολοκλήρωση των Τελικών της διοργάνωσης και 1 εισιτήριο ανά Μέλος ομάδας φιναλίστ για το παιχνίδι NBA Global Games London 2017 στις 12 Ιανουαρίου 2017, στο Λονδίνο. Το ταξίδι περιλαμβάνει εισιτήρια μετ’ επιστροφής με πούλμαν από κάποιο μεγάλο αεροδρόμιο κοντά στο χώρο διαμονής των Μελών και διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου (εκτός εάν το Μέλος ομάδας φιναλίστ είναι ανήλικο, οπότε διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, προκειμένου να διαμείνει και ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου). Τα Μέλη των ομάδων φιναλίστ πρέπει να ταξιδεύσουν την ημερομηνία που καθορίζεται από τον Χορηγό, κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, ημερομηνία που αναμένεται να εμπίπτει εντός ή περίπου στο διάστημα γύρω στις 9 Ιανουαρίου 2017 ή σε άλλες ημερομηνίες που θα καθοριστούν από τον Χορηγό, διαφορετικά το έπαθλο ενδέχεται να ακυρωθεί. Η μη παρουσία στους Τελικούς της διοργάνωσης στις ημερομηνίες και τις ώρες που θα υποδειχθούν από τον Χορηγό θα καταλήξει στην ακύρωση του επάθλου και τον αποκλεισμό από τη Διοργάνωση, όπως έχουν αυτά καθοριστεί από τον Χορηγό κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια. Σε περίπτωση ακύρωσης, δεν θα παρασχεθεί καμία αποζημίωση. Εάν κάποιο Μέλος ομάδας φιναλίστ θεωρείται ανήλικο στη δική του δικαιοδοσία διαμονής, αυτό το Μέλος ομάδας φιναλίστ πρέπει να συνοδεύεται από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του. Ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του Μέλους ομάδας φιναλίστ (εφόσον είναι ανήλικο) πρέπει να ταξιδεύσουν με τα ίδια δρομολόγια και τόσο τα Μέλη των ομάδων φιναλίστ όσο και οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικα) πρέπει να υπογράψουν δηλώσεις απαλλαγής ταξιδίου/ανάληψης ευθύνης/δημοσιότητας πριν την έκδοση των εισιτηρίων. Προκειμένου να παραστούν στη Διοργάνωση, τα Μέλη των ομάδων φιναλίστ και οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικα) πρέπει να συμφωνήσουν να υπογράψουν αυτές τις δηλώσεις απαλλαγής και να βιντεοσκοπηθούν, να φωτογραφηθούν, να αναμεταδοθούν μέσω ροής δεδομένων ή/και να ηχογραφηθούν από τους Εταίρους χορηγούς. Κατά προσέγγιση λιανική τιμή του Επάθλου της διοργάνωσης για κάθε Μέλος ομάδας φιναλίστ: $1.300 (δολάρια Η.Π.Α.), αλλά η πραγματική τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις διαφορές των πτήσεων και την απόσταση μεταξύ του τόπου αναχώρησης και προορισμού. Τα Μέλη των ομάδων φιναλίστ ενδέχεται να μην λάβουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της κατά προσέγγιση αξίας του Επάθλου της διοργάνωσης. Όριο, ένα (1) Έπαθλο διοργάνωσης ανά άτομο.

Ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλα τα ονόματα, τα λογότυπα και τις στολές των Ομάδων φιναλίστ στο διαφημιστικό υλικό και στο υλικό μάρκετινγκ και δημοσιεύσεων που χρησιμοποιεί, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια. Επιπλέον, ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από μια Ομάδα φιναλίστ να αλλάξει το όνομα, το λογότυπο ή/και τη στολή της, εάν αυτό το όνομα, το λογότυπο ή η στολή θεωρηθούν ακατάλληλα ή θα μπορούσαν να παραβιάσουν, μεταξύ άλλων, αλλά χωρίς περιορισμούς, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα δημοσιοποίησης ή προστασίας του απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου, όπως προσδιορίζονται από τον Χορηγό, κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια.

10. Μεγάλο έπαθλο. Τα Μέλη ομάδας της Πρωταθλήτριας ομάδας της διοργάνωσης (το καθένα «Νικητής διοργάνωσης») που θα νικήσουν τους Τελικούς της διοργάνωσης σύμφωνα με αυτόν τον Επίσημο κανονισμό, όπως προσδιορίζεται από τον Χορηγό κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, θα λάβουν ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής για τη διοργάνωση «2017 NBA All-Star Weekend», στη Νέα Ορλεάνη, Λουϊζιάνα, Η.Π.Α. Το ταξίδι περιλαμβάνει εισιτήρια μετ’ επιστροφής με πούλμαν από κάποιο μεγάλο αεροδρόμιο κοντά στο χώρο διαμονής των Νικητών της διοργάνωσης και διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου (εκτός εάν ο Νικητής της διοργάνωσης είναι ανήλικος, οπότε διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, προκειμένου να διαμείνει και ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου), ένα (1) εισιτήριο ανά Νικητή διοργάνωσης στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης «2017 NBA All-Star Weekend» («Εκδηλώσεις») στο Smoothie King Center στη Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα, Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης του Σαββατόβραδου All-Star και του Αγώνα ΝΒΑ NBA All-Star Game («Έπαθλο All-Star»). Οι Νικητές διοργάνωσης πρέπει να ταξιδεύσουν την ημερομηνία που καθορίζεται από τον Χορηγό, κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, ημερομηνία που αναμένεται να εμπίπτει μεταξύ 15 Φεβρουαρίου 2017 και 20 Φεβρουαρίου 2017 ή σε άλλες ημερομηνίες που θα καθοριστούν από τον Χορηγό, διαφορετικά το έπαθλο ενδέχεται να ακυρωθεί. Εάν κάποιος Νικητής διοργάνωσης θεωρείται ανήλικος στη δική του δικαιοδοσία διαμονής, αυτός ο Νικητής διοργάνωσης πρέπει να συνοδεύεται από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του. Οι Νικητές διοργάνωσης και οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι) πρέπει να ταξιδεύσουν με τα ίδια δρομολόγια και τόσο οι Νικητές διοργάνωσης όσο και οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικα) πρέπει να υπογράψουν τις δηλώσεις απαλλαγής ταξιδίου/δηλώσεις ανάληψης ευθύνης/δημοσιότητας πριν την έκδοση των εισιτηρίων. Προκειμένου να παραστούν στη Διοργάνωση και να λάβουν το Μεγάλο έπαθλο και το ταξίδι, οι Νικητές διοργάνωσης και οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικα) πρέπει να συμφωνήσουν να υπογράψουν αυτές τις δηλώσεις απαλλαγής και να βιντεοσκοπηθούν, να φωτογραφηθούν, να αναμεταδοθούν μέσω ροής δεδομένων ή/και να ηχογραφηθούν από τους Εταίρους χορηγούς.

Ο Νικητής διοργάνωσης και ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας (εφόσον είναι ανήλικος) ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν πρόσθετες ημέρες στον τόπο της Διοργάνωσης (η διαμονή θα καλυφθεί από τον Χορηγό) και ο Νικητής της διοργάνωσης ενδέχεται να απαιτηθεί να συμμετέχει σε ορισμένες εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων, όπως προσδιορίζονται από τον Χορηγό κατά τη δική του πλήρη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχή σε αγώνα επίδειξης ενάντια στους πρωταθλητές της Βορείου Αμερικής. Η κατά προσέγγιση Συνολική λιανική αξία του Μεγάλου επάθλου είναι 15.500 $ (δολάρια Η.Π.Α.), αλλά η πραγματική αξία ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με τις διαφορές των αεροπορικών πτήσεων και την απόσταση μεταξύ του τόπου αναχώρησης και προορισμού. Οι Νικητές διοργάνωσης και τα Μέλη των ομάδων φιναλίστ ενδέχεται να αναφέρονται στο παρόν κείμενο ως «Νικητής» ή συλλογικά ως «Νικητές».

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ALL-STAR: Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την εκχώρηση εισιτηρίων της Εκδήλωσης θα ισχύσουν σε περίπτωση που κάποιες από τις Εκδηλώσεις δεν θα λάβουν χώρα λόγω καιρού, ανωτέρας βίας, απειλής ή τρομοκρατικής ενέργειας, κοινωνικών αναταραχών ή οποιουδήποτε άλλου λόγου. Τα εισιτήρια της διοργάνωσης υπόκεινται σε ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Οι τοποθεσίες των θέσεων θα προσδιοριστούν από τον Χορηγό. Τα Απαλλαγμένα μέρη (που ορίζονται παρακάτω) ή/και οποιοδήποτε άλλο σχετικό μέρος, διατηρούν το δικαίωμα να στερήσουν ή να απορρίψουν τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε Νικητή ή επισκέπτη που επιδεικνύει ταραχοποιό συμπεριφορά ή έχει την πρόθεση να ενοχλήσει, να κακομεταχειριστεί, να απειλήσει ή να παρενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο άτομο στις Εκδηλώσεις. Οποιοδήποτε έπαθλο εισιτηρίου δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για χρήματα, εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό από τον Χορηγό. Τα εισιτήρια που δεν θα χρησιμοποιηθούν δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, να ανταλλαχθούν με μετρητά ή να αντικατασταθούν με εισιτήρια για τα επόμενα χρόνια. Τα Απαλλαγμένα μέρη δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν ακύρωση, επαναπρογραμματισμό, καθυστέρηση ή αναβολή Εκδήλωσης.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Οι φόροι, τα γεύματα, τα φιλοδωρήματα, οι αναβαθμίσεις ταξιδιού ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα εδώ αποτελούν υποχρέωση του Νικητή. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και ημερομηνίες διαγραφής. Ο Χορηγός και τα άλλα Απαλλαγμένα μέρη ΔΕΝ φέρουν ευθύνη για καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή απρόβλεπτα γεγονότα που αφορούν τις πτήσεις. Οι Νικητές και οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες (εφόσον είναι ανήλικοι) θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη έγκυρων στοιχείων ταυτοποίησης (π.χ. Διαβατήρια) και οποιωνδήποτε άλλων απαιτούμενων εγγράφων τεκμηρίωσης (π.χ. βίζα κ.λπ.) αναφορικά με την αποδοχή και τη χρήση των πακέτων επάθλων ταξιδιού. Οι Νικητές και οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες (εφόσον είναι ανήλικοι) θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη έγκυρων στοιχείων ταυτοποίησης αναφορικά με την αποδοχή και τη χρήση των πακέτων επάθλων ταξιδιού. Εάν, κατά την κρίση του Χορηγού, δεν απαιτείται αεροπορικό ταξίδι λόγω της εγγύτητας του τόπου διαμονής κάποιου Νικητή με τον τόπο χορήγησης του επάθλου, το αεροπορικό ταξίδι θα αντικατασταθεί με οδικό ταξίδι μετ’ επιστροφής, κατά την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια του Χορηγού. Οι Νικητές δεν θα λάβουν τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της κατά προσέγγισης λιανικής τιμής οποιουδήποτε επάθλου. Ο Χορηγός δεν θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε έπαθλο που θα κλαπεί ή θα χαθεί, καθώς και εισιτήρια, αποκόμματα ταξιδιού ή πιστοποιητικά που θα κοπούν ή θα κλαπούν.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ: Κατά προσέγγιση λιανική τιμή όλων των επάθλων, σε συνδυασμό: $28.500 δολάρια Η.Π.Α. Όλοι οι Νικητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης Ένορκης βεβαίωσης/Δήλωσης καταλληλότητας και Δήλωσης απαλλαγής Ανάληψης ευθύνης/Δημοσιότητας και το έγγραφο μεταβίβασης δικαιωμάτων, καθώς και τις κατάλληλες φορολογικές δηλώσεις για τη λήψη του επάθλου. Εάν κάποιος Νικητής θεωρείται ανήλικος στη δική του δικαιοδοσία διαμονής, ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του θα πρέπει να εκτελέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Ως προϋπόθεση για την εκχώρηση κάποιου βραβείου, ο Νικητής θα χρειαστεί να εκτελέσει μια Ένορκης βεβαίωση/Δήλωση καταλληλότητας και Δήλωση Ανάληψης ευθύνης/Δημοσιότητας και να την αποστείλει στον Χορηγό εντός του χρονικού πλαισίου που υποδεικνύεται από τον Χορηγό. Η μη επιστροφή των εγγράφων αυτών εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται από τον Χορηγό ενδέχεται να καταλήξει στην ακύρωση του επάθλου. Οι Νικητές είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν την αποστολή όλων των απαιτούμενων υλικών. Η απόδειξη αποστολής δεν θα θεωρείται απόδειξη παραλαβής από τον Χορηγό.

Εάν οποιοδήποτε έπαθλο ή μηνύματα ειδοποίησης σχετικά με έπαθλο επιστραφούν ως μη επιδοθέντα ή εάν κάποιος Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός του χρονικού πλαισίου που θα απαιτηθεί από τον Χορηγό ή αρνηθεί να εκτελέσει τα απαιτούμενα έγγραφα ή απορρίψει το έπαθλό του (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτόν τον Επίσημο κανονισμό ή τις απαιτήσεις της Διοργάνωσης, το έπαθλο θα ακυρωθεί και ενδέχεται να εκχωρηθεί στον επόμενο στην κατάταξη, όπως προσδιορίζεται από τον Χορηγό κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια. Σε περίπτωση ακύρωσης επάθλου, δεν θα παρασχεθεί καμία αποζημίωση. Τα έπαθλα δεν είναι μεταβιβάσιμα. Δεν θα επιτραπεί καμία υποκατάσταση ή ανταλλαγή οποιουδήποτε επάθλου, με την εξαίρεση του δικαιώματος του Χορηγού να αντικαταστήσει κάποιο έπαθλο με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Οι Νικητές αναγνωρίζουν ότι το Έπαθλο ή τα Έπαθλα (ή οποιοδήποτε μέρος τους) ενδέχεται να παρέχονται από τρίτον και ότι η αποδοχή του ή των Επάθλων εκ μέρους του Νικητή ενδέχεται ως εκ τούτου να υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του τρίτου. Η μη αποδοχή εκ μέρους του Νικητή (ή οποιουδήποτε μέρους του) των όρων και των προϋποθέσεων αυτού του τρίτου θα καταλήξει σε ακύρωση του Επάθλου εκ μέρους του Νικητή. Οποιαδήποτε σχετικά παράπονα πρέπει να απευθύνονται στον αντίστοιχο τρίτο πάροχο.

Όλοι οι φόροι και τα ακαθόριστα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, φόρων, ασφαλίστρων, χρεώσεων ευρυζωνικής σύνδεσης/σύνδεσης δεδομένων ή/και άλλο κόστος ή/και οι δαπάνες που θα δημιουργηθούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτή τη Διοργάνωση ή/και σε συνδυασμό με την αποδοχή, τη χρήση ή την αξιοποίηση οποιουδήποτε Επάθλου ή Επάθλων εμπίπτουν στην απόλυτη ευθύνη του αντίστοιχου συμμετέχοντος.

Όλα τα Έπαθλα και οποιοδήποτε μέρος τους εκχωρούνται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητή ή έμμεση (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, οποιασδήποτε έμμεσης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό), με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται από το νόμο. ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ, ΚΡΑΤΙΚΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΑΔΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ.

11. Συλλογή πληροφοριών. Ο Χορηγός θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους παίκτες (συμπεριλαμβανομένου του Ιδιοκτήτη της ομάδας και των Μελών της ομάδας) διαδικτυακά, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει ο Χορηγός. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Χορηγού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.2ksports.com/info/privacy. Με τη συμμετοχή τους στη Διοργάνωση, οι παίκτες δια της παρούσας συμφωνούν στη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του Χορηγού και αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει και αποδεχθεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Χορηγού.

12. Γενική δήλωση απαλλαγής. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ή ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ), ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ, ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΒΑ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ («ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΕΡΗ»), ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΒΛΑΒΗ, ΖΗΜΙΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΚΟΣΤΟΣ Ή ΔΑΠΑΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΖΗΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή/ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (Ι) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, (ΙΙ) ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΑΜΕΣΩΝ, ΈΜΜΕΣΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ Ή ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ (ΙΙΙ) ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. Οι αποφάσεις του Χορηγού για όλα τα θέματα που αφορούν τη Διοργάνωση είναι οριστικές. Η αποδοχή εκ μέρους του κάθε Νικητή ενός επάθλου συνιστά την άνευ όρων εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκ μέρους των Απαλλαγμένων μερών του ονόματος, της διεύθυνσης (μόνο χώρα), της όψης, της φωτογραφίας, των βιογραφικών στοιχείων και των πληροφοριών ή/και των δηλώσεων αναφορικά με τα έπαθλα του κάθε Νικητή, για την προώθηση οποιασδήποτε εκδήλωσης δημοσιότητας, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, παρά μόνο στις περιπτώσεις που απαγορεύεται από το νόμο, καθώς και απαλλάσσει τα Απαλλαγμένα μέρη από οποιεσδήποτε ευθύνες για τον σκοπό αυτόν.

Κανένα σημείο αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεν εξαιρεί και δεν περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη των Απαλλαγμένων μερών για: (α) απάτη ή παρερμηνεία με σκοπό την απάτη, (β) θάνατο ή τραυματισμό που θα προκληθεί λόγω αμελείας τους, (γ) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, στην έκταση που η ευθύνη αυτή δεν εξαιρείται και δεν περιορίζεται από την αγγλική νομοθεσία.

13. Γενικές προϋποθέσεις. Με τη συμμετοχή τους στη Διοργάνωση, όλοι οι παίκτες (και οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τους εφόσον είναι ανήλικοι) αποδέχονται και συμφωνούν να δεσμευτούν από αυτόν τον Επίσημο κανονισμό και τις αποφάσεις του Χορηγού. Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών ή/και προγραμμάτων αυτοματοποιημένης συμμετοχής. Όλες οι συμμετοχές περιέρχονται στην κύρια και αποκλειστική κυριότητα του Χορηγού και δεν θα αναγνωρίζεται ούτε θα επιστρέφεται απόδειξη παραλαβής. Η απόδειξη συμμετοχής δεν θα θεωρείται απόδειξη παραλαβής από τον Χορηγό. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ταυτότητας οποιουδήποτε νικητή, η δήλωση συμμετοχής θα θεωρηθεί ότι έχει γίνει από τον εξουσιοδοτημένο κάτοχο λογαριασμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρασχέθηκε κατά την στιγμή της δήλωσης συμμετοχής. Ως «Εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν πάροχο πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή άλλον οργανισμό υπεύθυνο για την εκχώρηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα που σχετίζεται με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβλήθηκε. Τα Απαλλαγμένα μέρη δεν είναι υπεύθυνα για τεχνικές δυσλειτουργίες, δυσλειτουργίες εξοπλισμού, λογισμικού, τηλεφώνου ή άλλων συστημάτων επικοινωνίας, σφαλμάτων ή αστοχιών οποιουδήποτε είδους, απώλειας ή μη διαθεσιμότητας δικτυακών συνδέσεων, διαθεσιμότητας της διαδικτυακής τοποθεσίας, του διαδικτύου ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, μη εξουσιοδοτημένης ανθρώπινης παρέμβασης, κυκλοφοριακής συμφόρησης, ατελούς ή ανακριβούς λήψης των στοιχείων συμμετοχής (ανεξαρτήτως αιτίας) ή λανθασμένων, ατελών, αλλοιωμένων, σωρευμένων ή καθυστερημένων μεταδόσεων υπολογιστή που ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητα οποιουδήποτε να συμμετέχει στη Διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τραυματισμού ή ζημιάς στον υπολογιστή του παίκτη ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου, η οποία θα προκύψει από τη συμμετοχή σε αυτή τη Διοργάνωση ή τη λήψη υλικού σε αυτή τη Διοργάνωση. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια, να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει, να επεκτείνει ή να αναβάλει αυτή τη Διοργάνωση εφόσον (κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια) ιός, σφάλματα, μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση, απάτη ή άλλες αιτίες εκτός τον έλεγχό του θα αλλοιώσουν ή θα επηρεάσουν την διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία ή τη σωστή διεξαγωγή της Διοργάνωσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Χορηγός ενδέχεται να επιλέξει τους νικητές μεταξύ όλων των νόμιμων συμμετοχών που έχουν ληφθεί πριν ή/και μετά (εάν ισχύει) την ενέργεια στην οποία προέβη ο Χορηγός. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο που θα εντοπίσει, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια να παρεμβαίνει στην διαδικασία συμμετοχών ή στη λειτουργία της Διοργάνωσης ή σε οποιεσδήποτε διαδικτυακές τοποθεσίες, πλατφόρμες ή κονσόλες που σχετίζονται με αυτή τη Διοργάνωση. Ο Χορηγός ενδέχεται να απαγορεύσει σε κάποιον Ιδιοκτήτη ομάδας ή Μέλος ομάδας να συμμετέχει στη Διοργάνωση ή να κερδίσει κάποιο έπαθλο εάν, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, εντοπίσει ότι ο παίκτης αυτός επιχειρεί να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία της Διοργάνωσης μέσω απάτης, χάκινγκ, παραπλάνησης ή άλλων παράνομων πρακτικών παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της χρήσης προγραμμάτων αυτοματοποιημένης ταχείας εγγραφής συμμετοχής, του παιχνιδιού με χρήση πολλαπλών λογαριασμών 2K Sports ή της συμμετοχής ή της αξιοποίησης κάποιας διαδικασίας ή συστήματος ομαδικού παιχνιδιού μέσω συλλόγου, ομάδας ή κοινότητας) ή μέσω της πρόθεσης να ενοχλήσει, να κακομεταχειριστεί, να απειλήσει ή να παρενοχλήσει άλλους παίκτες ή τους εκπροσώπους του Χορηγού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ Ή ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ή ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ, ΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.

14. Πρόσθετες προϋποθέσεις. Με εξαίρεση όπου απαγορεύεται από το νόμο, με την αποδοχή οποιουδήποτε επάθλου, ο Νικητής συναινεί στη χρήση του ονόματός του, της φωτογραφίας ή/και της όψης του, των βιογραφικών του στοιχείων, της νικητήριας συμμετοχής και των δηλώσεων που αποδίδονται στον νικητή (εάν είναι αληθείς) για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

15. Διέπουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία. Αυτή η ενέργεια προώθησης διέπεται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Άκυρο όπου απαγορεύεται από τον νόμο. Όλα τα θέματα και τα ερωτήματα που αφορούν τη σύνταξη, την ισχύ, την ερμηνεία και την δυνατότητα επιβολής αυτού του Επίσημου κανονισμού ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παικτών και του Χορηγού αναφορικά με αυτή τη Διοργάνωση, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα εκδικάζονται στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

16. Διάφορα. Η μη εγκυρότητα και το ανενεργό οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα και την δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτού του Επίσημου κανονισμού.

17. Λίστα νικητών, Αίτημα κανονισμού. Για να αποκτήσετε ένα αντίτυπο της λίστας νικητών, στείλετε στον Χορηγό έναν φάκελο διαστάσεων business, με συμπληρωμένη τη διεύθυνση παραλήπτη, ο οποίος θα πρέπει να παραληφθεί από τον Χορηγό πριν από τις 11 Ιανουαρίου 2017, στην παρακάτω διεύθυνση, με την ένδειξη Attn: The NBA 2K17 Winners List. Για να αποκτήσετε ένα αντίτυπο αυτού του Επίσημου κανονισμού, επισκεφθείτε την διαδικτυακή τοποθεσία ή, έως τις 5 Δεκεμβρίου 2016, στείλετε στον Χορηγό έναν φάκελο διαστάσεων business, με συμπληρωμένη τη διεύθυνση παραλήπτη, στην παρακάτω διεύθυνση, με την ένδειξη Attn: NBA 2K17 Rules Request, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.

Χορηγός: Take-Two Interactive Software Europe Limited t/a 2K Sports («2K»), θυγατρική υπό την πλήρη κατοχή της Take-Two Interactive Software, Inc. Η διεύθυνση του Χορηγού είναι: Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.