EN | CS | DA | NL | FI | FR | DE | EL | NO | PL | ES | SV | IT

EVROPSKÝ ALL-STAR TURNAJ V NBA 2K17
Oficiální pravidla

Soutěž platí jen pro účastníky z Belgie, České Republiky, Dánska, Finska, Francie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království, a všechny přihlášky z jiných zemí do ní nebudou připuštěny. Tato Soutěž se řídí zákony Anglie a Walesu.

1. Jak se přihlásit; kvalifikační hry. Pro vstup do “Evropského All-Star turnaje v NBA 2K17” (“Soutěž”), musíš ty (“Vlastník týmu”) a všichni členové tvého týmu splňovat požadavky uvedené v oddílu 2 níže, a musíte také splňovat následující:

(i) Mít přístup k:
  1. NBA 2K17 (“Hra”);
  2. PlayStation 4, PSN ID a ke službě PS Plus;
  3. 2K účtu “MyPLAYER” (“Účet 2K”).
(ii) Vlastník týmu se musí v NBA 2K17 na PS4 přihlásit jako Vlastník týmu k Účtu 2K, a vytvořit Pro-Am tým (“Tým”) sestávající se celkem (tj. včetně Vlastníka týmu) minimálně za tří (3) a maximálně z deseti (10) individuálních členů týmu (každý je “Člen týmu”). (iii) Tým musí před dnem kvalifikace získat minimálně Pro statut. (iv) Po získání minimálně Pro statutu musí Tým odehrát, dokončit a vyhrát (“Kvalifikační výhra”) alespoň jednu (1) Kvalifikační hru během Kvalifikačního dne, dle následujícího:
  1. Všechny Kvalifikační hry je nutné odehrát v režimu Pro-Am, s pětiminutovými čtvrtinami, na obtížnost Superstar a v módu Simulace;
  2. Každé kvalifikační hry Týmu (každá je “Kvalifikační hra”) se musí zúčastnit minimálně tři (3) a maximálně pět (5) individuálních Členů týmu. Hraje-li méně než (5) individuálních Členů týmu, doplní podle potřeby zbytek Týmu A.I. (počítačem ovládaní) hráči. Hráči mohou být Členy týmu a hrát za Tým Kvalifikační hru, jen pokud jsou na soupisce příslušného Týmu.
  3. Všechny Týmy, které se zapojí do Kvalifikačních dnů, se v Kvalifikačních hrách utkají stylem jeden-na-jednoho s náhodně vybraným soupeřem.
Všechny Kvalifikační výhry Týmu/Vlastníka týmu se započítávají do celkového skóre Týmu/Vlastníka týmu v Žebříku. Tým/Vlastník týmu s nejvyšším skóre v Žebříčku bude na konci každého Kvalifikačního dne (po potvrzení) prohlášený Vítězem a bude se moci zúčastnit Finále soutěže.

Týmy/Vlastníci týmů mohou během Kvalifikačního dne hrát pouze za jeden Tým a jeden Účet 2K a PSN ID, ale jako tento Tým/Vlastník týmu mohou během Kvalifikačního dne odehrát klidně i několik Kvalifikačních her. Týmy/Vlastníci týmů podezřelí z používání několika Účtů 2K a/nebo PSN ID k hraní Kvalifikačních her v několika Týmech během Kvalifikačního dne se vystavují možnosti diskvalifikace. Přestože musí Tým/Vlastník týmu do Kvalifikační hry pozvat alespoň (2) Členy týmu, pouze Tým/Vlastník týmu bude považován za “účastníka”, jehož skóre bude započítáváno do Žebříčku a jen Tým/Vlastník týmu bude moci postoupit do Finále soutěže. Tým/Vlastník týmu může sice během Kvalifikačního dne hrát s různými Členy týmu, ale v Soutěži budou zohledněny pouze Kvalifikační výhry Týmu/Vlastníka týmu a jeho skóre v Žebříčku a jen Tým/Vlastník týmu může postoupit do Finále soutěže. Tato Oficiální pravidla upravují všechny náležitosti této Soutěže.

Veškerá zařízení a/nebo programy automatizující přihlášky nejsou povoleny. Všechny přihlášky (včetně průběhu hry) se stávají výlučným a exkluzivním vlastnictvím Sponzora a přijetí přihlášky nebude nijak oznámeno či potvrzeno. Sponzor není zodpovědný za ztracené, opožděné, nečitelné, zcizené, nekompletní, neplatné, nesrozumitelné, špatně adresované, technicky poškozené nebo zfalšované přihlášky, které budou diskvalifikovány, nebo za jiné chyby, ať už mechanické, lidské nebo elektronické. Důkaz o odeslání nebude Sponzorem považován za důkaz o přijetí. Přihlášením do Soutěže Týmy/Vlastníci týmů a Členové týmů plně a bezpodmínečně souhlasí s tím, že se budou řídit těmito pravidly a verdiktem rozhodčích, která jsou konečná a závazná ve všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

Sponzor má právo použít všechna jména, loga a dresy Týmů ve svých reklamách, marketingových a veřejných materiálech, dle svého výlučného a nezpochybnitelného uvážení. Krom toho má Sponzor právo nařídit Týmu změnu jména, loga a/nebo dresu, shledá-li toto jméno, logo nebo dres jako nepřípustné nebo poškozující práva jiné, třetí strany, včetně, a mimo jiné, autorského práva, ochranné známky, práva na zveřejnění či práva na soukromí, a to dle výlučného rozhodnutí Sponzora.

2. Podmínky účasti. Účastníky se mohou stát jen platní občané Belgie, České Republiky, Dánska, Finska, Francie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království, kterým v době podání přihlášky bylo již 13 či více let, vyjma zemí, kde je to zakázáno či omezeno zákonem. Zaměstnanci, úředníci a ředitelé 2K Games, Inc. (“Sponzor”), NBA Properties, Inc., Národní basketbalové asociace a jejích členských týmů (souhrnně “Členové NBA”), Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, Twitch Interactive, Inc., Valve Corporation (souhrnně “Sponzorské strany”) a jejich příslušných mateřských společností, dceřiných společností, poboček, partnerů, reklamních a propagačních agentur, výrobců či distributorů materiálů Soutěže a přímí rodinní příslušnici (rodiče, děti, sourozenci, manželé/manželky) či členové stejné domácnosti (ať už spříznění či ne) těchto zaměstnanců/úředníků/ředitelů se nemohou Soutěže zúčastnit. Vše podléhá příslušným federálním, státním a místním zákonům a nařízením.

3. Kvalifikační kola Soutěže.

Kvalifikace je rozdělena na dva (2) Kvalifikační dny, které proběhnou v souladu s Termíny kvalifikačních dnů soutěže níže. První Kvalifikační den začíná 10. prosince 2016 v 16:00:00 GMT a končí ve 24:00:00 GMT (“První kvalifikační den”). Druhý kvalifikační den začíná 11. prosince 2016 v 16:00:00 GMT a končí ve 24:00:00 GMT (“Druhý kvalifikační den”). Pro postup do Finále soutěže musí Tým/Vlastník týmu dosáhnout nejvyššího skóre na Žebříčku daného Kvalifikačního dne.

TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH DNŮ SOUTĚŽE
Sobota 10. prosince 2016 16:00 – 24:00 GMT První Kvalifikační den
Neděle 11. prosince 2016 16:00 – 24:00 GMT Druhý Kvalifikační den


FINÁLE SOUTĚŽE:
Kolem 10. ledna 2017 (předběžný termín, může se změnit), 16:00 – 20:00 GMT, v plánu je přímé utkání v Londýně v Anglii (může se změnit v závislosti na uvážení Sponzora).

4. Skóre žebříčku/Kvalifikační hry/Výhry/Remízy/Průběh hry.

Skóre žebříčku: Týmy/Vlastníci týmů získají za každou Kvalifikační výhru bodové skóre odvozené od kombinace hodnocení spoluhráčů, herních statistik a herního skóre. A.I. Členové týmu ovlivní hodnocení spoluhráčů známkou C. Všechny Kvalifikační výhry odehrané a dokončené podle těchto Oficiálních pravidel se přičítají k finálnímu skóre Týmu/Vlastníka týmu v Žebříčku. Každý Tým/Vlastník týmu bude na Žebříčku Kvalifikačního dne zobrazen jen jednou, bez ohledu na počet Kvalifikačních výher v daném dni.

Kvalifikační hry/Výhry: Všechny Kvalifikační hry je nutné odehrát v režimu Pro-Am, s pětiminutovými čtvrtinami, na obtížnost Superstar a v módu Simulace. Jen hry započaté a dokončené v naplánovaných časech během Kvalifikačního dne se počítají jako Kvalifikační hry. Týmu/Vlastníku týmu, který hru po jejím spuštění nedokončí, bude automaticky připsána porážka a nebude mu již umožněno během daného Kvalifikačního dne hrát další Kvalifikační hry. Nejvýše hodnocený Tým/Vlastník týmu v závěru každého Kvalifikačního dne postoupí (po potvrzení a při dodržení těchto Pravidel) do Finále soutěže.

Rozhodování remízy: Skončí-li Kvalifikační den nebo Finále soutěže nerozhodně, bude vítěz určen podle následujících kritérií, v tomto pořadí (v rozsahu nezbytném):

(i) Celkový počet bodů skóre;
(ii) Nejméně obdržených herních bodů; a
(iii) Nejvyšší procento košů z pole.
Průběh hry/Diskvalifikace: Týmy je během Kvalifikačního dne možné diskvalifikovat, pokud Sponzor zjistí, že Tým/Vlastník týmu a všichni jeho Členové týmu nedokončili daný zápas jeho ukončením, vypnutím elektřiny, odpojením od internetu, odstraněním kvůli spoluhráčově hodnocení F nebo kvůli nadměrným penaltám. Pro upřesnění - pokud se Tým/Vlastník týmu a všichni Členové týmu odpojí, Tým/Vlastník týmu a všichni Členové týmu budou diskvalifikovaní a nebude jim umožněno hrát další Kvalifikační hry v daný Kvalifikační den. Tento zákaz znemožní Týmu/Vlastníku týmu a všem jeho Členům týmu během daného Kvalifikačního dne jakoukoliv účast v dalších Kvalifikačních hrách. V případě, že se Tým/Vlastník týmu a všichni jeho Členové týmu odpojí od serveru během probíhající Kvalifikační hry, bude tento Tým/Vlastník týmu v dané Kvalifikační hře automaticky považován za poraženého, nehledě na to, zdali toto odpojení bylo úmyslné a/nebo bylo způsobené poruchou. Tato Kvalifikační hra se Týmu/Vlastníku týmu do jeho/jejích statistik nezapočítá (ačkoliv vítěznému týmu se tato výhra Kvalifikační hry do statistik započítá) a Tým/Vlastním týmů, který se odpojil, nebude v daný Kvalifikační den smět odehrát žádný další Kvalifikační hru.

5. Vyrozumění/Potvrzení finálového týmu: Na konci Kvalifikačních dnů se Sponzor prostřednictvím e-mailové adresy zadané Týmem/Vlastníkem týmu při registraci Účtu 2K, pomocí herní zprávy a/nebo skrze uživatelské rozhraní konzole pokusí kontaktovat Týmy/Vlastníky týmů pěti (5) nejlepších Týmů/Vlastníků týmů daného Kvalifikačního dne.

Tyto Týmy/Vlastníci týmů pak musí na Sponzorův požadavek odpovědět do tří (3) kalendářních dnů od vyrozumění (pokud Sponzor neurčí jiné časové rozmezí), a poskytnout Sponzorovi konečný seznam pěti (5) Členů týmu svého Finálového týmu do 19. prosince 2016 (pokud Sponzor neurčí jiné časové rozmezí). Vlastník týmu přitom musí být jedním z pěti (5) Členů týmu Finálového týmu, který se zúčastní Finále soutěže. Každý Finálový tým musí mít pro účast ve Finále k dispozici pět (5) Členů týmu. Vítězný Tým/Vlastník týmu má povinnost poskytnout Sponzorovi konečný seznam členů Finálového týmu v časovém rozmezí určeném Sponzorem. Neposkytne-li Tým/Vlastník týmu Sponzorovi konečný seznam členů Finálového týmu v časovém rozmezí stanoveným Sponzorem nebo se jinak nebude řídit těmito Oficiálními pravidly, může jeho místo Týmu/Vlastníka týmu ve Finále soutěže propadnout a Sponzor může toto místo přenechat dalšímu nejvýše hodnocenému Týmu/Vlastníkovi týmu v Žebříčku daného Kvalifikačního dne (pokud to čas dovolí).

Neodpoví-li nejvýše hodnocený Tým/Vlastník týmu v Žebříčku v časovém rozmezí stanoveným Sponzorem nebo nebude-li se řídit těmito Oficiálními pravidly, může jeho místo Týmu/Vlastníka týmu ve Finále soutěže propadnout a Sponzor může toto místo přenechat dalšímu nejvýše hodnocenému Týmu/Vlastníkovi týmu v Žebříčku daného Kvalifikačního dne (pokud to čas dovolí).

Poté, co Sponzor ověří dodržení těchto Oficiálních pravidel, bude nejvýše hodnocený Tým/Vlastník týmu v Žebříčku daného Kvalifikačního dne oficiálně prohlášen vítězem Kvalifikačního dne (“Vítěz kvalifikačního dne”). Tým se může stát Vítězem kvalifikačního dne pouze jednou. V případě, že se nejvýše hodnoceným Týmem/Vlastníkem týmu v Žebříčcích obou Kvalifikačních dnů stane stejný Tým/Vlastník týmu, bude takový Tým/Vlastník týmu prohlášen Vítězem prvního kvalifikačního dne, a další nejvýše hodnocený Tým/Vlastník týmu druhého Kvalifikačního dne se stane Vítězem druhého kvalifikačního dne, samozřejmě jen za předpokladu, že tento Tým/Vlastník týmu také odpoví v časovém rozmezí stanoveným Sponzorem a řídí se těmito Oficiálními pravidly.

6. Finále soutěže. Dva vítězové Kvalifikačních dnů (každý je “Finalista”) postoupí, spolu s příslušnými Členy týmu svého Finálového týmu (každý je “Člen finálového týmu”) do Finále soutěže, které se bude konat v Londýně v Anglii kolem 10. ledna 2017 (může být potvrzeno a/nebo změněno v závislosti na uvážení Sponzora).

Finále soutěže bude probíhat na dvě vítězné hry ze tří, v eliminačním formátu, přičemž všechny hry je nutné odehrát v režimu Pro-Am, s pětiminutovými čtvrtinami, na obtížnost Superstar a v módu Simulace. Vítězný Tým/Vlastník týmu bude prohlášen Šampiónem soutěže (po potvrzení a dodržení Oficiální pravidel).

Termíny Finále soutěže se mohou změnit i během plánovaného dne. Každý Člen finálového týmu je zodpovědný za kontaktování ostatních Členů finálového týmu kdykoliv před dokončením Finále soutěže a má povinnost je informovat nejen o případné nutnosti jakékoliv zpáteční cesty ve spojitosti s Finálem soutěže, ale i o všech změnách a termínech týkajících se Finále soutěže.

VŠECHNY POTENCIÁLNĚ VÍTĚZNÉ FINALOVÉ TÝMY BUDOU NEJPRVE POTVRZENY SPONZOREM KVŮLI OVĚŘENÍ JEJICH ZPŮSOBILOSTI PRO VYHLAŠENÍ VÍTĚZŮ A/NEBO PRO PŘIJÍMÁNÍ JAKÉKOLIV CENY.

Sponzor si vyhrazuje výlučné a nezpochybnitelné právo provést prověrku potenciálních Vlastníků finálového týmu a také příslušných Členů finálového týmu. Neposkytnutí součinnosti s danou prohlídkou může vést až k diskvalifikaci potenciálního Finálového týmu/Vlastníka týmu a/nebo jeho příslušných Členů finálového týmu (podle potřeby) a může vést i k výběru náhradního (pokud to čas dovolí) Týmu/Vlastníka týmu. Sponzor si také vyhrazuje výlučné a nezpochybnitelné právo diskvalifikovat potenciálního Vlastníka finálového týmu a/nebo Člena finálového týmu v závislosti na výsledcích takové prověrky, pokud Sponzor uzná ve svém výlučném a nezpochybnitelném uvážení za vhodné, že udělením této příležitosti takovému potenciálnímu Vlastníkovi finálového týmu a/nebo Členu finálového týmu by mohlo Soutěž, Sponzora, a/nebo Členy NBA negativně poškodit. Faktory, které mohou vést až k diskvalifikaci Vlastníka finálového týmu a/nebo Člena finálového týmu zahrnují mj. usvědčení ze závažného trestného činu či přečinu, nebo z jiné kriminální či veřejně trestné činnosti určené Sponzorem dle jeho výlučného a nezpochybnitelného uvážení, nebo také výlučné a nezpochybnitelné rozhodnutí Sponzora, že udělení ceny takovému jedinci by mohlo mít nepříznivé dopady na Soutěž, Sponzora a/nebo Členy NBA.

7. Finálové týmy: Ve chvíli, kdy je Tým/Vlastník týmu oficiálně prohlášen Vítězem Kvalifikačního dne/Finalistou, jsou soupiska Týmu (včetně hráčů, hráčských hodnocení, vzhledu, posílené vlastnosti, odznaků a dalších charakteristických prvků, které každý Člen finálového týmu přidal do svého MyPLAYERu) i další propriety Týmu uzamčeny až do Finále soutěže.

Nemá-li vítězný Vlastník týmu daného Kvalifikačního dne v den konání Finále soutěže čas, může jeho místo ve Finále soutěže propadnout ve prospěch dalšího nejvýše hodnoceného Týmu/Vlastníka týmu v Žebříčku daného Kvalifikačního dne (pokud to čas dovolí). Pokud po odevzdání konečného seznamu pěti (5) Členů týmu Finálového týmu Sponzorovi, nemá jakýkoliv z těchto pěti vybraných Členů finálového týmu v den konání Finále soutěže čas, může jejich místo ve Finále soutěže dle výlučného a nezpochybnitelného uvážení Sponzora propadnout ve prospěch dalšího nejvýše hodnoceného Týmu/Vlastníka týmu v Žebříčku daného Kvalifikačního dne (pokud to čas dovolí). Rozhodnutí o náhradnících je v těchto případech na výlučné a nezpochybnitelné úvaze Sponzora.

8. Soutěžní hra. Týmy/Vlastníci týmů a všichni příslušní Členové týmu musí striktně dodržovat všechny herní postupy a tyto Oficiální pravidla, jinak riskují možnou diskvalifikaci.

Týmy/Vlastníci týmu a všichni jejich příslušní Členové týmu se zavazují chovat sportovně, budou přátelští a dodrží zásady slušného chování i ke svým soupeřům a ostatním účastníkům Soutěže. Týmy/Vlastníci týmů a jejich příslušní Členové týmu, kteří se budou chovat nesportovně, rušivě, nenávistně, budou ostatní obtěžovat nebo jim vyhrožovat, obejdou nebo poruší jakékoliv pravidlo, získají během své účasti v Soutěži neférovou výhodu, nebo získají statut vítěze za použití podvodných prostředků, budou, dle výlučného rozhodnutí Sponzora, diskvalifikováni. Sponzor jako interpret těchto Pravidel vyřeší všechny rozepře, sporné žádosti či nejednoznačnosti týkající se Pravidel nebo Soutěže a rozhodnutí Sponzora je v takových sporech vždy konečné. Sponzor může Týmu/Vlastníkovi týmu nebo jakémukoliv příslušenému Členovi týmu zakázat účast v jakémkoliv bodě Soutěže nebo mu odepřít výhru, pokud Sponzor dle svého výlučného uvážení rozhodne, že se daný Tým/Vlastník týmu nebo jakýkoliv jeho příslušný Člen týmu pokouší podkopat legitimní průběh Soutěže cheatováním, hackováním, podvodem, nebo jakoukoliv další neférovou herní technikou (včetně automatizovaných programů pro rychlé přihlašování), nebo že se snaží provokovat, zneužívat, vyhrožovat či obtěžovat jakékoliv jiné hráče nebo zástupce Sponzora.

V případě, že výsledek Kvalifikační hry bude nahlášen nesprávně, ať už kvůli technické chybě ve hře, či kvůli manipulace s herním softwarem či hardware ze strany hráčů za účelem ovlivnění nahlášeného výsledku či bodového stavu, si sponsor vyhrazuje právo čistě na základně vlastního uvážení změnit takto nesprávně nahlášený výsledek či bodový stav takév Kvalifikační hry tak, aby byl uveden správný bodový stav, a právo případně diskvalifikovat Tým/Vlastníka týmu či Člena týmu, který se dopustí manipulace se hrou v rozporu s těmito pravidly.

9. Ceny Soutěže. Členové finálových týmů obou Finálových týmů (souhrnně “Vítězní finalisté”) obdrží zájezd na Finále soutěže (“Soutěžní cena”), který tvoří minimálně tři (3) dny a tři (3) noci v Londýně v Anglii (může se změnit v závislosti na uvážení Sponzora), aby se utkali ve Finále soutěže, a dále 1 vstupenku pro každého Člena finálového týmu na utkání NBA Global Games London 2017 12. ledna, 2017 v Londýně. Zájezd zahrnuje i zpáteční letenku z hlavního letištního terminálu v místě pobytu příslušného Člena finálového týmu, a jednolůžkové ubytování v hotelu (kromě případů, kdy je Člen finálového týmu nezletilý, a v takovém případě obdrží dvoulůžkové ubytování v hotelu, i pro případného rodiče/zákonného zástupce). Členové finálového týmu musí odcestovat v den, který určí dle svého výlučného a nezpochybnitelného uvážení Sponzor, s největší pravděpodobností během nebo kolem období 9.-14. ledna 2017, nebo v jiné termíny určené Sponzorem, jinak může cena propadnout. Nedostavení se na Finále soutěže v termínech a časech určených Sponzorem může vést až k propadnutí ceny a k diskvalifikaci ze Soutěže, dle výlučného a nezpochybnitelného uvážení Sponzora. V případě propadnutí ceny nebude poskytnuta žádná náhrada. Je-li Člen finálového týmu v místě svého trvalého bydliště považován za nezletilého, musí tohoto Člena finálového týmu doprovázet jeho rodič či zákonný zástupce. Rodič či zákonný zástupce Člena finálového týmu (v případě, že je nezletilý) musí cestovat dle stejného itineráře a jak Člen finálového týmu, tak i jeho rodič či zákonný zástupce (v případě, že je Člen finálového týmu nezletilý) musí před předáním lístků podepsat prohlášení o osvobození od cestovní/osobní/veřejné odpovědnosti. Pro účast v Soutěži je nutné, aby Člen finálového týmu nebo jeho rodič či zákonný zástupce (v případě, že je Člen finálového týmu nezletilý) souhlasil s podpisem takových prohlášení a také s nahráváním, fotografováním, streamováním a/nebo zaznamenáváním Sponzorskými stranami. Přibližná prodejní hodnota Soutěžní ceny každého Člena finálového týmu je 1300$ USD (amerických dolarů), ale reálná hodnota se může měnit v závislosti na výkyvech cen letenek a na vzdálenosti mezi místem odjezdu a místem určení. Členové finálového týmu neobdrží žádnou kompenzaci mezi reálnou a přibližnou prodejní hodnotou Soutěžní ceny. Každá osoba obdrží pouze jednu (1) Soutěžní cenu.

Sponzor má právo použít všechna jména, loga a dresy Finálového týmu ve svých reklamách, marketingových a veřejných materiálech, dle svého výlučného a nezpochybnitelného uvážení. Krom toho má Sponzor právo nařídit Finálovému týmu změnu jména, loga a/nebo dresu, shledá-li toto jméno, logo nebo dres jako nepřípustné nebo poškozující práva jiné, třetí strany, mj. včetně autorského práva, ochranné známky, práva na zveřejnění či práva na soukromí, a to dle výlučného rozhodnutí Sponzora.

Cesta zahrnuje i zpáteční letenku z hlavního letištního terminálu v místě pobytu příslušného Člena finálového týmu, a jednolůžkové ubytování v hotelu (kromě případů, kdy je Člen finálového týmu nezletilý, a v tom případě obdrží dvoulůžkové ubytování v hotelu, i pro případného rodiče/zákonného zástupce).

10. Hlavní výhra: Členové týmu vítězného Šampióna soutěže (každý z nich je “Výherce soutěže”), kteří vyhrají Finále soutěže v souladu s těmito Pravidly, dle výlučného a nezpochybnitelného uvážení Sponzora, obdrží zájezd na NBA All-Star víkend 2017 v New Orleans v Louisianě. Zájezd zahrnuje zpáteční letenku z hlavního letištního terminálu v místě pobytu příslušného Výherce soutěže, a jednolůžkové ubytování v hotelu (kromě případů, kdy je Výherce soutěže nezletilý, a v takovém případě obdrží dvoulůžkové ubytování v hotelu, i pro případného rodiče/zákonného zástupce), jednu (1) vstupenku pro každého Výherce soutěže na akci NBA All-Star víkend 2017 (“Akce”) ve Smoothie King Center v New Orleans v Louisianě, včetně All-Star Saturday Night a NBA All-Star utkání (“All-Star cena”). Výherci soutěže musí odcestovat v den, který určí dle svého výlučného a nezpochybnitelného uvážení Sponzor, s největší pravděpodobností mezi 15.-20. únorem 2017, nebo v jiné termíny určené Sponzorem, jinak může cena propadnout.

Je-li Výherce soutěže v místě svého trvalého bydliště považován za nezletilého, musí tohoto Výherce soutěže doprovázet jeho rodič či zákonný zástupce. Rodič či zákonný zástupce Výherce soutěže (v případě, že je nezletilý) musí cestovat dle stejného itineráře a jak Výherce soutěže, tak i jeho rodič či zákonný zástupce (v případě, že je Výherce soutěže nezletilý) musí před předáním lístků podepsat prohlášení o osvobození od cestovní/osobní/veřejné odpovědnosti. Pro účast v Soutěži a obdržení Hlavní výhry a zájezdu je nutné, aby Výherce soutěže nebo jeho rodič či zákonný zástupce (v případě, že je Výherce soutěže nezletilý) souhlasil s podpisem takových prohlášení a také s nahráváním, fotografováním, streamováním a/nebo zaznamenáváním Sponzorskými stranami.

Výherce soutěže a jeho rodič či zákonný zástupce (v případě, že je Výherce soutěže nezletilý) může být požádán, aby zůstal v místě Soutěže i další dny (ubytování bude zajištěno Sponzorem) a Výherce soutěže může být rovněž požádán, aby se zúčastnil určitých veřejných reklamních akcí, dle výlučného a nezpochybnitelného uvážení Sponzora, včetně účasti v exhibičním zápase proti šampiónům Severní Ameriky. Přibližná celková prodejní hodnota Hlavní výhry je 15500$ USD, ale reálná hodnota se může měnit v závislosti na výkyvech cen letenek a na vzdálenosti mezi místem odjezdu a místem určení. Výherci soutěže a Členové finálového týmu budou dále označováni každý jako “Vítěz” nebo souhrnně jako “Vítězové”.

ALL-STAR VSTUPENKY: Pokud jakákoliv z Akcí neproběhne kvůli počasí, vlivem vyšší moci, pod hrozbou teroristického útoku, kvůli veřejným protestům nebo z dalších důvodů, řídí se udělené Vstupenky na akci podmínkami a pravidly dané Akce. Vstupenky na akci se řídí podmínkami a pravidly dané Akce. Umístění sedadel určí Sponzor. Osvobozené strany (definované níže), a/nebo jakákoliv jiné relevantní strany, si vyhrazují právo vykázat či zakázat vstup jakémukoliv Vítězi nebo hostovi, který se dopustí rozvratného chování, nebo jehož záměr je provokovat, zneužívat, vyhrožovat či obtěžovat jakékoliv jiné osoby na Akcích. Jakoukoliv vstupenku nelze bez souhlasu Sponzora vyměnit za peníze. Nepoužité vstupenky nemohou být nahrazeny, vyměněny za peníze nebo použity k získaní vstupenek v dalších letech. Osvobozeným stranám nevzniká žádná povinnost za jakoukoliv zrušenou, přesunutou, opožděnou nebo posunutou Akci.

PRO VŠECHNY ZÁJEZDY: Daně, jídla, spropitné, výměna cestovní třídy, či jakékoliv další výdaje specificky zde neuvedené jsou hrazeny na náklady Vítěze. Přeprava a ubytování jsou závislé na dostupnosti; mohou nastat jistá omezení či výluky. Sponzor a ostatní Osvobozené strany NEJSOU zodpovědní za zdržení, zrušení či nepředvídané letové události. Vítězové a jejich rodiče či zákonní zástupci (v případě, že je Vítěz nezletilý) budou sami zodpovědní za získání platného průkazu (např. pasu) a jakéhokoliv dalšího potřebného dokumentu či splnění zákonných požadavků (např. vízum atd.) ve vztahu k platnému přijetí a využití obdržených cestovních balíčků. Vítězové a jejich rodiče či zákonní zástupci (v případě, že je Vítěz nezletilý) budou sami zodpovědní za získání platného průkazu ve vztahu k platnému přijetí a využití obdržených cestovních balíčků. Není-li dle uvážení Sponzora letecká přeprava vzhledem k relativní blízkosti Vítěze k výhernímu místu nutná, bude zpáteční letenka dle Sponzorova výlučného a nezpochybnitelného uvážení nahrazena pozemní přepravou. Vítězové neobdrží rozdíl mezi reálnou a přibližnou prodejní hodnotou jakékoliv ceny. Sponzor nenahradí jakoukoliv ztracenou či zcizenou cenu a/nebo jakékoliv ztracené, roztrhané či ukradené vstupenky, cestovní poukázky či certifikáty.

PRO VŠECHNY CENY: Přibližná prodejní hodnota všech cen dohromady: 28500$ USD. Všichni vítězové budou muset pro obdržení výhry vyplnit a zaslat zpět dané dokumenty, včetně Místopřísežného prohlášení/Prohlášení způsobilosti a zodpovědnosti/Poskytnutí práv na zveřejnění a dokumentu k převodu autorských práv, a také příslušené daňové formuláře. Je-li Vítěz v místě svého trvalého bydliště považován za nezletilého, musí potřebné dokumenty podepsat jeho rodič či zákonný zástupce. Podepsání Místopřísežného prohlášení/Prohlášení způsobilosti a zodpovědnosti/Poskytnutí práv na zveřejnění Vítězem a zpětné zaslání těchto dokumentů Sponzorovi v termínu jím určeným je podmínkou pro udělení ceny. Nezaslání těchto dokumentů v termínu určeným Sponzorem může vést až k propadnutí ceny. Zodpovědnost za doručení všech potřebných materiálů nesou Vítězové; důkaz o odeslání nebude Sponzorem považován za důkaz o přijetí.

Vrátí-li se jakákoliv výhra nebo oznámení o výhře jako nedoručitelné, nebo neodpoví-li Vítěz v termínu určeným Sponzorem, nebo odmítne-li podepsat požadované dokumenty, nebo odmítne-li svou cenu (či jakoukoliv její část), nebo dojde-li k jakémukoliv rozporu s těmito Oficiálními pravidly či požadavky Soutěže, pak daná cena propadne a může být dle Sponzorova výlučného a nezpochybnitelného uvážení udělena dalšímu v pořadí. V případě propadnutí ceny nebude poskytnuta žádná náhrada.

Ceny jsou nepřenosné. Změna majitele či výměna jakékoliv ceny je nepřípustná, pouze Sponzor si u každé ceny ponechává právo nahradit ji jinou cenou stejné či vyšší hodnoty.

Vítězové souhlasí s tím, že cena či ceny (nebo jakékoliv jejich části) mohou být poskytnuty třetí stranou, a že Vítězovo přijmutí cen(y) může proto podléhat podmínkám a pravidlům této třetí strany. Jejich neplnění (nebo neplnění jakékoliv jejich části) či nesouhlas Vítěze se zněním podmínek a pravidel této třetí strany může vést až propadnutí Vítězovy ceny. Všechny stížnosti musí být směřovány na příslušného poskytovatele třetí strany.

Za všechny daně a další nespecifikované výdaje, včetně, a mimo jiné, jakýchkoliv daní, pojištění, poplatků za data/širokopásmové připojení a/nebo ostatních nákladů a/nebo výdajů vzniklých ve spojení s účastí v této Soutěži a/nebo ve spojení s přijetí, užitím či požitkem z cen(y) je výlučně zodpovědný vždy příslušný účastník.

Všechny ceny a jejich části jsou udělovány “TAK, JAK JSOU” a BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, vyjádřené či odvozené (včetně, a mimo jiné, jakékoliv odvozené záruky obchodovatelnosti či vhodnosti pro určité užití), vyjma případů, kde to přímo zakazuje zákon. VŠECHNY FEDERÁLNÍ, STÁTNÍ, OBLASTNÍ A MÍSTNÍ DANĚ SOUVISEJÍCÍ S CENOU JSOU VÝLUČNOU ODPOVĚDNOSTÍ VÝHERCŮ A KANADŠTÍ VÝHERCI JSOU POVINNI NAHLÁSIT A ZAPLATIT VŠECHNY DANĚ Z PŘÍJMŮ SOUVISEJÍCÍ S OBDRŽENOU CENOU.

11. Sběr informací. Sponzor provede sběr osobních dat hráčů (včetně Vlastníka týmu a Členů týmu) online, v souladu s jeho platnými zásadami o ochraně osobních údajů. Sponzorovy zásady o ochraně osobních údajů jsou k dispozici zde: http://www.2ksports.com/info/privacy. Účastí v Soutěži hráči zároveň souhlasí i se Sponzorovými zásadami o sběru a použití jejich osobních údajů a potvrzují, že si Sponzorovy zásady o ochraně osobních údajů přečetli a souhlasí s nimi.

12. Zproštění odpovědnosti. ÚČASTÍ V SOUTĚŽI VŠICHNI HRÁČI (A TAKÉ JEJICH RODIČE ČI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, JSOU-LI NEZLETILÍ), VLASTNÍCI TÝMU, ČLENOVÉ TÝMU A VÍTĚZOVÉ OSVOBOZUJÍ SPONZORA, ČLENY NBA, VŠECHNY OSTATNÍ SPONZORSKÉ STRANY, A TAKÉ VŠECHNY JEJICH PŘÍSLUŠNÉ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH POBOČKY, ŘEDITELE, ÚŘEDNÍKY, ZAMĚSTNANCE, SPONZORY A ZPROSTŘEDKOVATELE VČETNĚ REKLAMNÍCH A PROPAGAČNÍCH AGENTUR (“OSVOBOZENÉ STRANY”) OD JAKÉKOLIV A VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI, ZA ZTRÁTU, ÚJMU, POŠKOZENÍ, ZRANĚNÍ, NÁKLADY NEBO VÝDAJE VČETNĚ, A MIMO JINÉ, POŠKOZENÍ MAJETKU, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ A/NEBO SMRTI, KTERÉ MOHOU NASTAT V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU, CESTOU NEBO S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI NEBO S DRŽENÍM, PŘIJETÍM A/NEBO NESPRÁVNÝM POUŽITÍM CENY NEBO ÚČASTÍ V JAKÉKOLIV AKTIVITĚ SE SOUTĚŽÍ SOUVISEJÍCÍ A ZA JAKÉKOLIV NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVA NA ZVEŘEJNĚNÍ, POMLUVY, NARUŠENÍ SOUKROMÍ, NEDOVOLENÉHO UŽITÍ AUTORSKÉHO PRÁVA, NEDOVOLENÉHO UŽITÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO Z JAKÉKOLIV DALŠÍ ŽALOBY TÝKAJÍCÍ SE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, A SOUHLASÍ, ŽE V TĚCHTO PŘÍPADECH NEVZNESOU VŮČI OSVOBOZENÝM STRANÁM ŽÁDNÉ NÁROKY, VČETNĚ, A MIMO JINÉ, (I) JAKÉKOLIV SITUACE ZAVINĚNÉ UDÁLOSTMI, KTERÉ SPONZOR NEMOHL OVLIVNIT A JEŽ MOHOU ZPŮSOBIT NARUŠENÍ NEBO POŠKOZENÍ SOUTĚŽE; (II) JAKÉHOKOLIV ZRANĚNÍ, ZTRÁTY, NEMOCI, SPORU NEBO ŠKODY (KOMPENZAČNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘEDVÍDATELNÉ, NÁSLEDNÉ ČI JINÉ) JAKÉHOKOLIV DRUHU VZEŠLÉ NEBO ZPŮSOBENÉ, AŤ UŽ ÚPLNĚ NEBO JEN ČÁSTEČNĚ, PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, PŘI UDĚLOVÁNÍ, DODÁVÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ, UŽITÍ, ZNEUŽITÍ, DRŽENÍ, ZTRÁTĚ ČI NEDODÁNÍ CENY NEBO ÚČASTÍ V TÉTO SOUTĚŽI ČI NA JINÉ AKTIVITĚ NEBO BĚHEM CESTOVÁNÍ NA MÍSTO KONÁNÍ NEBO VINOU JAKÉKOLIV INTERAKCE S POČÍTAČOVÝMI INFORMACEMI O SOUTĚŽI ČI JEJICH STAHOVÁNÍM; A (III) JAKÉKOLIV TISKOVÉ ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY V JAKÝCHKOLIV MATERIÁLECH SOUVISEJÍCÍCH SE SOUTĚŽÍ. Rozhodnutí Sponzora je ve všech věcech týkajících se Soutěže konečné. Přijetím výhry uděluje každý Vítěz Osvobozeným stranám bezpodmínečný souhlas s poskytnutím práva na užití Vítězova jména, adresy (pouze stát), podoby, fotografie, životopisných informací či informací o cenách a/nebo výroků týkající se akce, pro jakékoliv zveřejnění či reklamní a propagační účely bez další kompenzace, vyjma případů, kde to přímo zakazuje zákon, a zprošťuje Osvobozené strany od jakékoliv odpovědnosti s tím související.

Nic v těchto podmínkách a pravidlech žádný způsobem nevylučuje ani neomezuje jakoukoliv odpovědnost Osvobozených stran za: (a) podvod či podvodnou interpretaci; (b) smrt či osobní zranění způsobené jejich nedbalostí; (c) jakoukoliv jinou odpovědnost, a to v případě, že takovou odpovědnost nelze dle platného anglického práva vyloučit či omezit.

13. Všeobecné podmínky. Účastí v Soutěži všichni hráči (a jejich rodiče/zákonní zástupci, jsou-li nezletilí) přijímají tyto Oficiálními pravidla a souhlasí, že se jimi budou řídit a že se budou řídit i rozhodnutími Sponzora. Veškerá zařízení a/nebo programy automatizující přihlášky nejsou povoleny. Všechny přihlášky se stávají výlučným a exkluzivním vlastnictvím Sponzora a přijetí přihlášky nebude nijak oznámeno či potvrzeno. Důkaz o odeslání nebude Sponzorem považován za důkaz o přijetí. V případě sporu o totožnosti jakéhokoliv vítěze budou přihlášky přiznány oprávněnému držiteli účtu e-mailové adresy poskytnuté při přihlášení. “Oprávněný držitel účtu” je definován jako reálná osoba, které byla e-mailová adresa poskytnuta poskytovatelem internetu, poskytovatelem online služeb nebo jinou organizací zodpovědnou za přiřazování e-mailových adres k doméně přidružené k zaslané e-mailové adrese. Osvobozené strany nejsou odpovědné za technické, hardwarové, softwarové, telefonní nebo jiné komunikační závady, chyby či poruchy jakéhokoliv druhu, za ztracené či nedostupné připojení k sítím, webovým stránkám či k internetu, nebo za dostupnost garantovanou poskytovatelem internetového připojení, za neoprávněné lidské zásahy, přetížení přenosu dat, nekompletní či nepřesný záznam přihlašovacích informací (nehledě na příčinu) nebo za neúspěšné, nekompletní, nesouvislé, neuspořádané či zpožděné počítačové přenosy, které mohou omezit možnost přihlášení do Soutěže, včetně jakéhokoliv zranění či škody vzniklé v souvislosti s počítačem hráčovi či jiné osobě, plynoucí z účasti v Soutěži či zaviněné stahováním jakýchkoli materiálů této Soutěže. Sponzor si dle své výlučné a nezpochybnitelné úvahy vyhrazuje právo zrušit, ukončit, upravit, rozšířit či pozastavit tuto Soutěž, pokud (dle své výlučné úvahy) rozhodne, že by virus, chyba, neoprávněný lidský zásah, podvod či jiná další příčina mimo jeho kontrolu mohla narušit či ovlivnit správu, bezpečnost, regulérnost či hladký průběh Soutěže. V takovém případě může Sponzor zvolit vítěze ze všech oprávněných přihlášek obdržených před a/nebo poté (je-li to vhodné), co Sponzor tuto akci provedl. Sponzor si dle své výlučné úvahy vyhrazuje právo diskvalifikovat jakéhokoliv jednotlivce, o kterém dle své výlučné úvahy zjistí, že manipuluje s přihlašovacím procesem či s průběhem Soutěže nebo s jinými webovými stránkami, platformami či konzolemi spojenými se Soutěží. Sponzor může dle svého výlučného uvážení Vlastníkovi týmu či Členovi týmu odepřít účast v Soutěži či jakoukoliv cenu, pokud dle svého výlučného uvážení rozhodne, že se tento hráč pokouší podkopat legitimní průběh Soutěže cheatováním, hackováním, podvodem, nebo jakoukoliv další neférovou herní technikou (včetně, a mimo jiné, užití programů pro automatizování přihlášek, užití zařízení pro automatizování přihlášek, hraní přes několik účtů 2K Sports, nebo podílení se na či prospěchu ze spolku, skupiny či metody blokující hraní či systém), nebo že se snaží provokovat, zneužívat, vyhrožovat či obtěžovat jakékoliv jiné hráče nebo zástupce Sponzora.

UPOZORNĚNÍ: JAKÝKOLIV POKUS JAKÉKOLIV OSOBY ZÁMĚRNĚ POŠKODIT JAKÉKOLIV WEBOVÉ STRÁNKY, PLATFORMY ČI KONZOLE SPOJENÉ S TOUTO SOUTĚŽÍ ČI PODKOPÁVÁNÍ LEGITIMNÍHO PRŮBĚHU SOUTĚŽE MŮŽE BÝT PORUŠENÍM TRESTNÍCH A OBČANSKÝCH ZÁKONŮ A V PŘÍPADĚ, ŽE K TAKOVÉMU POKUSU DOJDE, VYHRAZUJE SI SPONZOR PRÁVO POŽADOVAT OD TAKOVÉ OSOBY NÁHRADU ŠKODY V MAXIMÁLNÍCH MOŽNÝCH MEZÍCH DANÝCH ZÁKONEM.

14. Další podmínky. Přijetím jakékoliv ceny dává Vítěz souhlas s užitím svého jména, fotografie a/nebo podoby, životopisných informací, vítězných přihlášek a výroků přisouzených vítězi (jsou-li pravdivé) pro marketingové a propagační účely bez další kompenzace, vyjma případů, kde to zakazuje zákon.

15. Rozhodné právo a jurisdikce. Tato akce se řídí zákony Anglie a Walesu a je předmětem všech příslušných zákonů a nařízení. Neplatí tam, kde to zakazuje zákon. Veškeré připomínky a otázky ohledně výkladu, platnosti, interpretace a vymahatelnosti těchto Oficiálních pravidel či práv a povinností hráče a Sponzora v souvislosti s touto Soutěží se řídí a jsou předkládány v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou rozhodnuty tamními soudy.

16. Různé. Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení v tomto dokumentu nijak neovlivňuje platnost a vymahatelnost jakéhokoliv jiného ustanovení v těchto Oficiálních pravidlech.

17. Seznam vítězů; Žádost o Pravidla. Kopii seznamu vítězů lze získat zasláním obchodní obálky se zpáteční adresou na adresu Sponzora uvedenou níže, s předmětem Attn: The NBA 2K17 Winners List, do 11. ledna 2017. Kopii Oficiálních pravidel lze získat návštěvou Stránky či zasláním obchodní obálky se zpáteční adresou na adresu Sponzora uvedenou níže, s předmětem Attn: NBA 2K17 Rules Request, do 5. prosince 2016. Adresa Sponzora je Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.

Sponzor: Take-Two Interactive Software Europe Limited vystupující jako 2K Sports (“2K”), dceřiná společnost plně vlastněná společností Take-Two Interactive Software, Inc. Adresa Sponzora je Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, Spojené království.